Adatvédelmi szabályzat

 

A szabályzat célja

A szabályzat célja Tóth Zoltán Zsolt Egyéni Vállalkozó (címe: 4028 Debrecen, Markotányos u. 32., adószáma: 66505066-2-29, nyilvántartási száma: 35502696) adatvédelmi és adatkezelési jogszabályok elvárásainak rögzítése, a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, annak érdekében, hogy a Szolgáltató valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása az adatfeldolgozás és az adatkezelés során.

 1. Adatkezelés elvei, módja

1.1. Az adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

1.2. A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő az érintett az Ügyfél hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

1.3. Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen szabályzatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

1.4. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Az Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

1.5. Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

1.6. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Ügyfél illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem kezel és nem gyűjt.

1.7. Az adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Ügyfél elérhető személyes adatait.

1.8. Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére személyes adatokat továbbít.

 1. Értelmező rendelkezések 

2.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.3. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

2.4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

2.5. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

2.6. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.7.  Szabályzat: a jogszabályoknak megfelelő és a cég által elfogadott, valamint közzétett hatályos „Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat”.

2.8. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

3. Az adatkezelő megnevezése

Név:  Tóth Zoltán Zsolt Egyéni Vállalkozó – a továbbiakban Szolgáltató.

Cím:    4028 Debrecen, Markotányos u. 32.

E-mail:             info@insmart.hu

Adószáma:         66505066-2-29
Nyilvántartási száma:     35502696

A kijelölt adatvédelmi tisztviselő:

Tóth Zoltán Zsolt

Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

4. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó:

Az adatkezelő az adatokat jogosult megismerni, ugyanakkor az adatokat nem teszi közzé, harmadik személyek számára nem adja ki.

Adatkezelő a számla kibocsátása céljából ügyfél által megadott adatokat továbbítja az Ügyfél részére. Az adattovábbítás céljának megjelölése: az ügyfél részére számla kiállítása, melyet adatkezelő az ügyfél által megadott számlázási címre, elektronikus számla esetén az ügyfél által megadott e-mail címre küld.

5. A kezelt személyes adatok köre

5.1. Az adatkezelés során az Ügyfélnek az alábbi személyes adatokat kell meg adnia:

 • Ügyfél neve,
 • lakcím,
 • számlázási cím,
 • szállítási cím,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • jelszó.

www.insmart.hu  – továbbiakban: Weboldal – adatbázisa az Ügyfél adatait az esetleges a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatás (szolgáltatás stb. leírása) teljesítése érdekében tárolja, azokat azonban az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – küldünk az Ügyfél  számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

5.2 Az ügyfél döntése alapján az adatkezelő a honlapokon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakóhely, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, adatkezelőnél nyilvántartott ügyfél-azonosító szám.

5.3  Amennyiben az ügyfél valamely szolgáltatás részére üzenetet (pl. e-mail, olvasói levél) küld, telefonon felkeresi, úgy az adatkezelő rögzíti az ügyfél címét, e-mail címét, telefonszámát, a hívás időpontját, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

5.4. Az adatkezelő szerződéseivel összefüggésben kezelheti a vele szerződő fél törvényes vagy meghatalmazott képviselőjének és a szerződéses kapcsolattartónak a nevét, telefonszámát és e-mail címét.

5.5. Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az adatkezelő által folytatott adatkezelésnek. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

6. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 1. Az adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:
 • online tartalomszolgáltatás;
 • üzleti tevékenyéggel összefüggő kapcsolattartás,
 • az Ügyfél azonosítása, az ügyféllel való kapcsolattartás;
 • az Ügyféli jogosultságok (az ügyfél által igénybe vehető Szolgáltatások) azonosítása;
 • az internetes oldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása
 • személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés
 • az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
 • egyedi megkeresések kezelése, intézése;
 • statisztikák, elemzések készítése;
 • közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
 • webshop szolgáltatás esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
 • adatkezelő munkavállalóiról a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése, bevallások és jelentések küldése,
 • az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
 • az Ügyfelek jogainak védelme;
 • az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése
 • az adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítés

Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet személyes adatokat, azzal, hogy az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.

6.2 Az adatkezelésre az ügyfelek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az ügyfelek kifejezett hozzájárulását ahhoz, miszerint az általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Amennyiben az adatkezelés során az ügyfelek adatainak a továbbítására kerül sor, úgy a tájékoztatás kiterjed erre a tényre. Az Ügyfél a hozzájárulásának visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módjai:

 • az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítása,
 • a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célok, illetőleg
 • az Ügyfél részére hírlevél küldése érdekében.

Az Adatkezelő, az általa nyújtott szolgáltatások és termékek, továbbá egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttathatja el ügyfél részére. Adatkezelő az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre marketing célú, saját hasonló szolgáltatásait, termékeit vagy hirdetéseit tartalmazó hírleveleket.

A megbízás során megadott telefonszám Adatkezelő általi felhasználásának módja a következő:

 • az esetleges megrendelési folyamat során azonosítási, kapcsolattartási célokat szolgál.

6.3. Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.

6.4. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja az ügyfél tájékoztatás, vásárlói szokások nyomonkövetése, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

6.5. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – amennyiben a jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

6.6. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, annak valóságtartalmáért nem felel. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személyt terheli a felelősség. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal arra, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel, egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

7. Az adatkezelés időtartama 

A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart, de legfeljebb 5 évig.

A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél a bejelentkezést követően az Adatkezelőnél kezdeményezheti. Ez a rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

8. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

8.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve munka- vagy megbízásos jogviszonyban álló alkalmazottai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

8.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe, akinek teljesítéséért sajátjaként felel.

8.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Jelen szabályzatban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az ügyfél külön hozzájárulása nélkül végezhető, ugyanakkor személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

9. Az Ügyfél jogai

Az adatkezelés időtartama alatt az Ügyfelet az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.

9.1. A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Az Ügyfél jogosult arra, miszerint külön igénye alapján, visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és az adatkezelés folyamatban van. Ebben az esetben jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról tájékoztassuk:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Ügyfélről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ügyfél azon joga, hogy kérelmezheti rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Ügyféltől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Ügyfélre nézve milyen várható következményekkel bír.

Többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel, a tájékoztatás teljesítéséért.

A személyes adatokhoz való hozzáférést biztosítjuk oly módon, hogy az Ügyfél azonosítását követően e-mailben juttatjuk el az Ügyfélhez a kezelt személyes adatokat és az információkat.

9.2.Helyesbítéshez való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük személyes adatait.

9.3. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, amennyiben:

 • Az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • az Ügyfél ellenzi az adatok törlését és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Ügyfél tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ebben az esetben, ameddig megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ügyfél jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával jogi igények érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, továbbá az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk az Ügyfelet.

9.4.Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • a tárolásra meghatározott időtartam lejárt;
 • Az Ügyfél visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Az Ügyfél tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró és alkalmazandó uniós, vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése esetén, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az Ügyfél felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban), amennyiben ez igazolható.

9.5.Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az  Ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapul, úgy az Ügyfélnek joga van arra, hogy igényelt az által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában átadását.

9.6.Tiltakozáshoz való jog

Az Ügyfél joga, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos jogszerű kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább kivéve, ha igazolható, miszerint az adatkezelést olyan jogszerű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.7. A hozzájárulás visszavonásának joga

Az Ügyfél bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, ilyen esetben az Adatkezelő, a megadott adatokat rendszerből köteles törölni.

9.8. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Ügyfél szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük kérelmét, úgy vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu).

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Ügyfelet köteles előzetesen tájékoztatni és kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Jelen szabályzat az egyéni vállalkozó aláírásával 2018. május 25. napjától hatályos.

10.2. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, miszerint gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják a rögzített és tárolt, valamint kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére az Ügyfél jogainak biztosítása érdekében.

10.3. Az Adatkezelő fenntartja azon jogát, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosíthatja. A módosítás hatályba lépését követően, az Ügyfél a szolgáltatás használatával, mint ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Ezen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Európai Unió 2016/679. számú rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), illetve a különböző adatvédelemre vonatkozó jogszabályok az irányadóak.